Regulamin Klubu Zabierzów Squash


Zasady ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Klubu Zabierzów Squash w Zabierzowie.

2. Wstęp do Klubu jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązaniu do stosowania jego postanowień.

3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących klientami Klubu. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów Klubu.

4. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów za pisemną zgodą opiekuna.

5. Na terenie Klubu zabrania się:

a) wnoszenia napojów alkoholowych
b) używania tytoniu
c) wnoszenia i używania sterydów, narkotyków a także wstępu do Klubu pod ich wpływem
d) wprowadzania zwierząt, które mogłyby stanowić zagrożenie dla klientów Klubu lub przeszkadzać w korzystaniu z usług Klubu
e) handlu i akwizycji
f) naklejania i pozostawiania reklam
g) wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.

6. Klub jest otwarty od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 24.00 oraz w soboty i niedziele od godz. 8.00 do godz. 22.00. Klub zastrzega sobie prawo do udostępniania usługi wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji przez wszystkie dni tygodnia w godzinach 7.00-9.00, 22.00-24.00 oraz w weekendy pomiędzy godzinami 09.00-11.00 i 18.00-22.00. W przypadku nie dokonania wcześniejszej rezerwacji w tych terminach Klub Zabierzów Squash może być nieczynny. Klienci mogą korzystać z klubu na 15 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej do 30 minut po godzinach zamknięcia obiektu.

7. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w klubie. Klient zobowiązany jest pozostawić Kartę Klubową lub dowolną rzecz w zamian za kluczyk. Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić w recepcji klubu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka należy wpłacić 30 zł na rzecz klubu.

8. Za zniszczenia majątku Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa.

9. Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń i zajęć w Klubie.

10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich kradzież, zagubienie lub uszkodzenie.

11. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach tylko na czas pobytu w Klubie. Pozostawione przez Klienta rzeczy są przechowywane w Klubie przez okres 1 tygodnia.

12. W Klubie obowiązuje zachowanie higieny osobistej i czystości oraz używanie osobistego ręcznika.

13. Zabrania się wnoszenia na kort napojów, ręczników papierowych i podobnych przedmiotów mogących zniszczyć kort.

14. Zabrania się wnoszenia na kort i pozostawianie na jego podłodze zegarków, butelek z wodą, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych przedmiotów mogących utrudniać grę i powodować zagrożenie zdrowia graczy na korcie.

15. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji kortu do squash’a Klienta w przypadku turnieju lub innego wydarzenia jak również z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym odrębnie poinformuje Klientów.

16. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Regulaminy specjalne i dodatkowe obowiązują razem z niniejszym.

17. W przypadku nieprzestrzegania zasad zawartych w Regulaminie Klubu, Manager ma prawo do wykreślenia Klienta z listy bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi.

18. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje Manager klubu Zabierzów Squash, klient ma prawo do pisemnego odwołania się od decyzji do Właścicieli Klubu Zabierzów Squash.


Zasady rezerwacji i korzystania z kortów do squash’a:

1. Cennik opłat za korzystanie z kortu do squash’a dostępny jest w recepcji Klubu oraz na stronie www.zabierzowsquash.pl.

2. Podstawą do korzystania z kortów jest posiadanie karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty.

3. Korty do squash’a wynajmowane są na godzinę, co oznacza możliwość korzystania z nich przez 60 minut.

4. Dozwolone jest przedłużenie gry maksymalnie do 10 min tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.

5. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji. Opłaty za rezerwację dokonać można bezpośrednio w recepcji klubu – gotówką lub kartą płatniczą lub kredytową.

6. Wejście na kort dozwolone jest tylko w czystym, halowym obuwiu sportowym na jasnej, kauczukowej podeszwie nie zostawiającej śladów na podłodze, tzw. obuwie „non marking”. W przypadku niezastosowania zalecanego obuwia obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na kort, bez prawa zwrotu opłaty za rezerwację kortu.

7. Zasady rezerwacji kortów:

a) rezerwacji dokonać można online (przez stronę www.zabierzowsquash.pl), telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji Klubu. Do dokonania rezerwacji niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w recepcji Klubu.
b) stała rezerwacja kortu na wybrany dzień i godzinę, możliwa jest tylko w przypadku kupienia karnetu (w przypadku klientów posiadających karty partnerskie). Stałej rezerwacji można dokonać tylko w recepcji Klubu.
c) anulacja rezerwacji jest możliwa wyłącznie na pełne 24h przed terminem rezerwacji – samodzielnie w systemie online, telefonicznie lub w recepcji Klubu Zabierzów Squash.
d) w terminie krótszym niż 24h anulowanie odbywa się w trybie warunkowym, w którym recepcjonistka będzie starała się w pierwszej kolejności sprzedać anulowany warunkowo termin; od momentu wprowadzenia anulacji warunkowej termin ten będzie również widoczny w grafiku online dla wszystkich Klientów jako dostępny;
e) nieterminowa anulacja kortu lub nie pojawienie się w zarezerwowanym czasie zobowiązuje klienta do uregulowania 100% opłaty za wynajem kortu; opłata nie będzie pobierana w przypadku wynajęcia kortu innemu klientowi. Opłata za nie pojawienie się w zarezerwowanym czasie lub nieterminowo odwołany kort będzie pobrana od klienta przy kolejnej wizycie w klubie. W przypadku, gdy klient posiada ważny karnet, opłata zostanie pobrana z wejść na tym karnecie.
f) anulacji stałej rezerwacji można dokonać max. 1 raz w miesiącu. W przypadku regularnego anulowania (terminowego) przez Klienta rezerwacji kortu do squash’a, rezerwacja może zostać usunięta, po indywidualnej weryfikacji. Odstępstwem od tej zasady jest choroba, kontuzja, lub dłuższy wyjazd Klienta, które Klient ma obowiązek zgłosić w recepcji oraz podać okres odwołania rezerwacji.

8. Karnety upoważniające do korzystania z kortów wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby. Karnety mają 3 i 6 miesięczny termin ważności, a opłacony karnet nie podlega zwrotowi lub zamianie.

9. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry lub konsultacją z trenerem lub pracownikiem Klubu.

10. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów ochronnych. W przypadku wypożyczenia rakiety testowej odpowiedzialność materialna za jej złamanie to 100 złotych.

11. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.

12. Ze względów bezpieczeństwa osoby poniżej 18 roku życia mają obowiązek gry w okularach ochronnych. Osobom pełnoletnim zaleca się również ich stosowanie.

13. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

14. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Klient powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń i dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczęszczania do Klubu.

15. Klient powinien zapoznać się z systemem ochrony przeciwpożarowej w Klubie, w szczególności z oznaczeniami ewakuacyjnymi i przeciwpożarowymi.


Zasady rozliczania Kart Partnerskich

1. Karty Partnerskie to między innymi: Karta Multisport, FitProfit oraz Multikarnet OK System oraz PZU Sport. Karty są imienne i korzystać z nich może tylko Klient, który jest ich właścicielem.

2. Właściciel Karty Partnerskiej, przed skorzystaniem z usług Klubu Zabierzów Squash ma obowiązek pokazać dowód tożsamości w celu identyfikacji danych.

3. Szczegółowe zasady określa firma oferująca dany rodzaj karty partnerskiej.

4. Klient posiadający kartę partnerską zobowiązany jest do opłacenia dopłaty do kortu wg aktualnego cennika dopłat.

5. Wszelkie nadużycia związane z niewłaściwym wykorzystaniem kart partnerskich będą zgłaszane firmom, dla których Klub Zabierzów Squash świadczy na rzecz Klientów tych firm usługi sportowo-rekreacyjne, a korzystanie z tych usług możliwe jest za okazaniem karty partnerskiej (wraz z dowodem tożsamości). W takim przypadku Klub Zabierzów Squash może odmówić Klientowi zgody na dalsze korzystanie z usług Klubu.